Beleid

Beleid

Zorgbeleid

De vier zorgfases

0. Zorg begint bij algemene preventie – brede basiszorg (de leerkracht).
1. Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde zorg (extra maatregelen).
2. Uitbreiding van zorg voor enkele leerlingen (zorgplan voor deze leerling).
3. Individueel aangepast curriculum (school op maat).

Visie op zorg

We doen inspanningen om antwoorden te zoeken op de specifieke zorgen van elk kind. Dit veronderstelt dat de school en ouders in grote lijnen achter eenzelfde opvoedingsproject staan.

In onze school willen we alle kinderen helpen hun mogelijkheden te ontwikkelen. We dragen in samenwerking met de ouders bij tot de ontplooiing van elk kind, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden en specifieke noden.

Lees meer over onze zorgvisie.

Sociale vaardigheden

In de basisschoolperiode ontwikkelt een kind zich tot een sociaal wezen dat op een fijne manier met zichzelf en anderen om kan gaan. De sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over zaken zoals bewustwording en ontwikkeling van het kind zelf en een positief zelfbeeld. Kinderen doorlopen fases in de ontwikkeling van het aangaan van relaties, het leren verplaatsen in en omgaan met anderen. Ze ontwikkelen zich in conflicthantering, het reflecteren op eigen gedrag, het maken van eigen keuzes, het vergroten van zelfvertrouwen en persoonlijke weerbaarheid binnen de groep.

We zorgen voor een veilig school- en klasklimaat.

Onze kikkertjes in de klas kunnen troost bieden bij verdriet. Ze bieden echter ook een luisterend oor bij ruzies,…

In de kleuterschool werken we met ‘Het gat in de haag’. Deze bevat per kleuterklas tien verhalen en vele oefeningen om de sociale vaardigheden te trainen.
In het lager werken we met ‘Topspel’.

Rapporten en evaluaties

Een schoolrapport is een belangrijke schakel tussen de werking van de school en jullie gezin. We bezorgen het je zeven maal per jaar zodat je voldoende op de hoogte kunt blijven van de vorderingen die je kind maakt in de school.
We trachten je een zo volledig mogelijk beeld te geven van het schoolleven dat je kind hier leidt (zowel attitudes, leerontwikkeling maar ook beweging en muzische vaardigheden zijn allen even belangrijk).

Uiteraard is dit een verslaggeving op papier. Een gesprek kan vaak een beter licht werpen op bepaalde resultaten, verwoordingen,… op het rapport. Vandaar dat we jou graag willen ontmoeten tijdens de individuele oudercontacten. Buiten deze georganiseerde contacten vinden we het als team belangrijk op elk moment met jou in gesprek te treden wanneer dit van belang kan zijn bij het begeleiden van jouw kind. Hopelijk kunnen we je op deze wijze verduidelijking bieden bij het opvoedingsproces van jouw kind. Langs deze weg willen we nog eens benadrukken dat het niet enkel gaat om punten! Met een rapport bekijken we de vorderingen tegenover hun eigen mogelijkheden. 

Lees meer over ons rapporteringsbeleid.

Huiswerkbeleid

huiswerkWaarom huiswerk

  • Huiswerk is de brug tussen school en thuis.
  • Via het huiswerk krijgen de ouders informatie over wat aan bod komt in de klas. Door de ouders op de hoogte te houden van wat er wordt geleerd en hoe dit leren gebeurt, is er meer mogelijkheid tot communicatie.
  • Huiswerk is ook een middel om leerstof extra in te oefenen, te automatiseren,…
  • We streven naar een huiswerk op maat van elk kind. Het is mogelijk dat bepaalde leerlingen minder of andere oefeningen moeten maken, hulpmiddelen kunnen gebruiken, extra begeleiding krijgen,…

Lees meer over ons huiswerkbeleid.

Taalbeleid

Het opvoedingsproject van onze school is voor ons een belangrijke inspiratiebron om ons onderwijs uit te bouwen en te organiseren.

In Affligem krijgen we te maken met een groeiende populatie van anderstaligen, wat ook lichtjes merkbaar is op onze school.

Het is onze bedoeling de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.

Lees meer over ons taalbeid.

Pestbeleid

Binnen onze school is er een uitgebreid plan voor het aanpakken van de problematiek rond pesten.

Lees meer over ons pestbeleid.

Communicatiebeleid

Op onze school hebben we een uitgewerkt communicatiebeleid voor leerlingen en ouders.

Lees meer over ons communicatiebeleid