Taalbeleid

Taalbeleid

Het opvoedingsproject van onze school is voor ons een belangrijke inspiratiebron om ons onderwijs uit te bouwen en te organiseren.

In Affligem krijgen we te maken met een groeiende populatie van anderstaligen, wat ook lichtjes merkbaar is op onze school.

Het is onze bedoeling de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.

Schoolniveau:

Doelstelling 1:

Taalbeleid en taalstimulering is een gedeelde verantwoordelijkheid, iedereen moet er zich van bewust zijn dat men een verschil kan maken voor een kind door een goede aanpak en een goed aanbod.

 • Jaarlijks worden leerlingen aangespoord om deel uit te maken van de kinder- en jeugdjury van de openbare bibliotheek van Affligem.
 • Pedagogische schoolprojecten rond lezen (voorleesweek/ boekenweek).
 • Vaardigheden bevorderen van luisteren, spreken en lezen (zie leerplannen/ taalmethode – Tijd voor taal Accent).
 • Gemaakte afspraken voor evaluatie bij spreken/schrijven.
 • Afnemen en opvolging van AVI: bepalen van het leesniveau.
 • Afnemen en opvolging van de screening voor spelling (taalmethode).
 • De school heeft verscheidende contacten met logopedisten en therapeutische centra.
 • In de taalmethoden zijn de leeslessen ingedeeld in verschillende niveaus zodat elk kind een aangepaste leestekst kan lezen.
 • We hechten veel belang aan verzorgd en beleefd taalgebruik op school.
 • Een belangrijke attitude die we nastreven, is dat kinderen waardering hebben voor verschillen tussen talen die in hun omgeving gesproken worden en dat ze ten opzichte van gebruikers van andere talen tolerant zijn (talensensibilisering). Deze houding is een voorwaarde voor deelname aan een interculturele samenleving.

Doelstelling 2:

We willen een netwerk opbouwen met externen, om onze eigen acties te ondersteunen en om expertise van anderen in onze school te brengen.

 • Affligem richt jaarlijks de ‘Taalbubbels’ in. Dit is een aanbod voor anderstalige kinderen om ook tijdens de vakantie aan taalverwerving te doen.
 • Wij werken samen met het Sint-Jozefscollege te Aalst en de hogeschool Odisee om kinderen huiswerkbegeleiding aan te bieden.
 • Met de gemeente hebben we een huiswerkbeleid uitgestippeld en werken we samen met vrijwilligers om huiswerkbegeleiding aan te bieden.

Doelstelling 3:

We willen acties naar ouders ondernemen, om hen kapstokken te geven in de taalstimulering van hun kind.

 • We stimuleren ouders om Nederlands te leren. Enerzijds door door te verwijzen naar het huis van het Nederlands, anderzijds door ze door te verwijzen naar de initiatieven die ingericht worden door de gemeente (zie folder)
 • Er is ook een taalpunt voorzien in de bib.
 • Voor oudercontacten met anderstalige ouders worden er tolken uitgenodigd.
 • Waar we ook nog werk willen van maken is meer duidelijke info naar de ouders toe. 

Doelstelling 4:

Leerkrachten moeten de kans krijgen om zich verder te professionaliseren op het gebied van taalstimulering.

 • Nascholingen 

Doelstelling 5:

Ouders, leerkrachten, leerlingen,… moeten op de hoogte zijn van de afspraken rond taal in onze school.

 • Afspraken rond taal zijn opgenomen in het schoolreglement en de info-brochure
 • Er wordt gestimuleerd om Nederlands te spreken op de speelplaats.
 • De ouders mogen wel iets wat niet duidelijk is komen laten vertalen in het bureau.
 • Ze mogen in het heen-en weerschriftje/de agenda in een andere taal schrijven. De leerkracht zal wel steeds in het Nederlands antwoorden.

Klasniveau:

Doelstelling 1:

Leerkrachten werken aan een sterk taalaanbod en zien het belang van goede taalstimulering in.

 • Actieve deelname aan de jaarlijkse jeugdboekenweek. (leeszaal,         vertellingen, jeugdschrijvers,…).
 • Jaarlijkse deelname aan de wedstrijd tijdens de boekenweek (3de en 4de leerjaar) in samenwerking met de bib.
 • We werken met de methode ‘Tijd voor taal Accent’.
 • In de klas wordt gedifferentieerd gewerkt.
 • De klasleerkracht zorg voor rijke taalleersituaties door middel van een krachtige leeromgeving en een gerichte ondersteuning.
 • Het gebruik van het digibord zorgt voor het visueel maken van taal.
 • Onthaalmomenten
 • Aanreiken van strategieën bij lezen, luisteren, spreken en schrijven.
 • Koffers van de bib (kleuters, 1ste en 2de klas)
 • Bibbezoeken (3de tot 6de klas)
 • Reading progress

Doelstelling 2:

Om goede en gerichte taalacties te kunnen ondernemen, moeten de leerkrachten een goed zicht hebben op het (begin)niveau van een kind.

 • Afname toets  en koppelen van actiepunten voor die bepaalde kinderen.
 • Afname screening taal (spelling) – methode
 • Afname AVI-niveau
 • Afname toetsen 4de leerjaar
 • Afname IDP’s in het 6de leerjaar

Doelstelling 3:

Leerkrachten moeten kinderen met een te laag taalniveau gericht kunnen stimuleren met extra aanbod.

 • Spreekbeurten in de klassen organiseren
 • Wekelijkse/dagelijks kring om te vertellen over gebeurtenissen, …
 • Werken rond actualiteit in de hogere klassen
 • Leerlingenraad
 • Klasbib
 • Organiseren van culturele activiteiten
 • Hulpkaarten
 • Werkpunt: spelletjes/taalmateriaal ontwikkelen
 • Begrippenlijst voor de kleuters

Kindniveau:

Doelstelling 1:

We willen het aantal kinderen met voldoende taalvaardigheid vermeerderen. (Leren luisteren, het begrijpen van instructies en rekentaal)

 • Luisterverhalen
 • Verlengde instructie tijdens differentiatie

Doelstelling 2:

We willen tegemoet komen aan leerlingen met een taalstoornis om hun welbevinden hoog te houden.

 • Hulpkaarten voor spelling
 • Afspraken voor verbeteren van spellingtoetsen
 • Vooraf meegeven van teksten begrijpend lezen
 • Voor leerlingen met dyslexie/taalstoornis wordt een traject op maat uitgestippeld in overleg met zorgleerkracht, klasleerkracht, CLB en ouders. De redicodi-maatregelen worden vastgelegd in een handelingsplan. Dit plan wordt uitgeschreven door de zorgcoördinator in samenwerking met de klasleerkracht.
 • Sterke taalleerlingen krijgen sterk taalwerk als uitbreidingsleerstof.

Doelstelling 3:

We willen op school tussen de kinderen een open houding naar alle thuistalen krijgen.

 • In de klas werken rond de verschillende thuistalen van de kinderen
 • ‘Multicultureel project’
 • Taalinitiatie ( zie afspraken Frans van kleuter tot 4de klas)