Zorgvisie

Zorgvisie

Visie op zorg

We doen inspanningen om antwoorden te zoeken op specifieke zorgen van elk kind

Dit veronderstelt dat de school en ouders in grote lijnen achter één opvoedingsproject staan.

In onze school willen we alle kinderen helpen hun mogelijkheden te ontwikkelen. We dragen bij in de vorming van de hele persoonlijkheid van de kinderen. We doen dit in samenwerking met de ouders. We helpen elk kind – vanuit zijn eigenheid – zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Hoe worden de zorguren ingevuld?

De zorgcoördinator en de zorgleerkrachten zijn het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als leraren, ouders, externe hulpverleners en deskundigen. Ze organiseren regelmatig overleg waarop de pedagogisch-didactische punten besproken worden. De zorgcoördinator is de rechtstreekse contactpersoon met het CLB en externe hulpverleners. Het gebruik van het leerlingvolgsysteem in de school verhoogt en waarborgt de samenhang doorheen de basisschool.

Op leerlingniveau:

Er wordt gezorgd dat kinderen de extra ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Deze ondersteuning kan zowel  in de klas als in een ander lokaal doorgaan en kan individueel of in groep gebeuren. 

We hebben ook extra aandacht voor anderstaligen.

We bieden een  apart traject taal wiskunde vanaf het vierde leerjaar en een apart traject taal vanaf het vijfde leerjaar aan.

We zorgen ook dat de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken, deze zeker aangeboden krijgen in de klas. Momenteel werken we ook aan een beleid  voor meerbegaafde leerlingen.

De klemtoon ligt bij het organiseren van een zorgbreed preventief onderwijs. Wanneer er problemen zijn met het gedrag van een kind, biedt ons beleid in verband met ‘straffen en belonen’ verdere ondersteuning. 

Het welbevinden van onze leerlingen is heel belangrijk. Een kind komt immers maar tot leren wanneer het zich goed voelt op school. Om dit op te volgen doen we vanaf de derde kleuterklas ook kindgesprekken.