Rapportering

Rapportering

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. Geholpen door het ordeningskader van Zin in leren! Zin in leven! dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen.

Een woordje uitleg bij het rapport:
We kijken naar de totale ontwikkeling van je kind… dus niet alleen kennis en inzichten (denken, weten, verbanden leggen, …) staan centraal.
Maar zeker ook belangrijke vaardigheden (doen en handelen) en attitudes (voelen en zijn) voor het leren en voor het leven.

We kiezen zowel voor een schriftelijke vorm van communicatie over de ontwikkeling van je kind met een rapport maar ook voor mondelinge communicatie in een oudergesprek.

Is er iets wat je kind nog kan leren? Dan blijven we SAMEN proberen!
Wat kan je kind goed? Is er iets wat je kind heel goed kent?
Dat is misschien wel zijn of haar talent!

Er zijn vijf rapporteringsperiodes. (zie kalender)

Belangrijke accenten :

  • We kiezen ervoor om belangrijke basisvaardigheden te evalueren.
  • Het rapport wordt aangevuld met een toetsenmap en fiches.
  • We kiezen ervoor om niet alleen en niet voor alles punten te gebruiken.
  • We duiden de ontwikkeling van je kind aan met een symbool (++ , + , v , – , – – ).
  • Het symbool bij elk onderdeel duidt aan in welke mate je kind het vooropgestelde doel verworven heeft, volgens  de verwachtingen van het nieuwe leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven).
  • De betekenis van de symbolen vind je hieronder terug. 

– –       Ik kan het niet goed en moet nog oefenen
–         Ik kan het nog niet zo goed
v        Ik kan het
+        Dit lukt al vlot
+ +     Dit lukt al zeer vlot