Pestbeleid

Pestbeleid

Wordt hier gepest?

Ik denk dat mijn kind gepest wordt…
Ik veronderstel dat mijn kind het
slachtoffer is van pestgedrag?!
Mijn kind wordt gepest!!!
Mijn kind is een pester…
Is dat zo?
Hoe herken ik het?
Wat doe ik eraan?
Bij wie kan ik terecht op school?
Jammer genoeg komt pestgedrag voor in elke school.
Een probleem?
Jazeker! Een moeilijk oplosbaar probleem zelfs!

Horen Zien Spreken

Preventieve aanpak voor ouders

 • Je kind stimuleren om een eigen mening te hebben.
 • Je kind leren opkomen voor zichzelf en anderen.
 • Je kind leren hulp vragen en aanvaarden.
 • Je kind leren om conflicten zelf trachten op te lossen door te praten.
 • Je kind niet overbeschermen.
 • Tonen dat ruzie maken kan en mag.
 • Je kind de mogelijkheid geven om zelfstandig dingen te doen en te kiezen.
 • Probeer te achterhalen of het wel degelijk om pestgedrag gaat

Hoe kunnen we pestgedrag herkennen?

Aangegeven door anderen:
De ouders of kinderen uit de klas geven aan dat er gepest wordt.

Aangegeven door het kind zelf:
Het kind…

 • wil niet meer naar school.
 • klaagt regelmatig over hoofd- en/of buikpijn (deze pijnen verdwijnen echter tijdens vakanties en weekends).
 • wil bepaalde kleding niet meer aandoen om naar school te gaan.
 • is prikkelbaar.
 • is snel boos.
 • krijgt nare dromen.
 • plast opnieuw in bed.
 • wordt nooit uitgenodigd op feestjes.
 • staat vaak alleen op de speelplaats.
 • zoekt contact met leerkrachten tijdens de speeltijd.
 • mag niet meespelen.
 • speelt vaak met kinderen uit een andere leeftijdsgroep.
 • wil niet naar buiten.
 • heeft soms onverklaarbare blauwe plekken.
 • vraagt soms geld of extra koeken of speelgoed of … mee voor op school.
Zeg nee tegen pesten!
Horen, Zien en Doen

Tips voor ouders

 •  luister naar je kind.
 •  praat met je kind.
 • verwittig de klasleerkracht of de directie.
 • pak nooit zelf de pester of zijn/haar ouders aan.

Belangrijk!!
De klastitularis is steeds de eerste persoon die verwittigd wordt. Indien nodig worden verdere stappen ondernomen. U kan ook terecht bij de directie of het CLB.

Wat doet de school?

Individueel niveau slachtoffer:

 • het slachtoffer ernstig nemen.
 • zijn/haar gevoel erkennen.
 • samen manieren zoeken om te reageren/ om oplossingen te zoeken/om hen te beschermen.

Individueel niveau pester:

 • uiten dat dit gedrag absoluut niet geduld wordt!
 • ouders op de hoogte brengen.
 • sociaal gedrag positief stimuleren.
 • pestgedrag sanctioneren.

Klasniveau:

 • verschil uitleggen tussen plagen, pesten en ruzie maken.
 • klasgesprekken voeren.
 • kinderen zelf naar oplossingen laten zoeken samen met de leerkracht.

Schoolniveau:

 • open communicatie tussen alle betrokkenen.
 • gezamenlijke aanpak.
 • pictogrammen zichtbaar hangen en verduidelijken.
 • meldpunt via schoolwebsite

Gepest worden: het is net of je hart bont en blauw geslagen wordt.

Met onderstaand formulier kan je – eventueel anoniem – melding maken van pestgedrag in de school.

Probeer voldoende duidelijke informatie te geven, zodat we ermee aan de slag kunnen gaan. Als je graag wil dat we kunnen opvolgen en terugkoppelen hebben we wel je gegevens nodig. Deze worden uiteraard met de nodige discretie behandeld.